Ռաֆայել Պատկանյան


Կազմող`

Խմբագիր`


Երկեր

Ա - Բ - Գ - Դ - Ե - Զ - Է - Ը - Թ - Ժ - Ի - Լ - Խ - Ծ - Կ - Հ - Ձ - Ղ - Ճ - Մ - Յ - Ն - Շ - Ո - Չ - Պ - Ջ - Ռ - Ս - Վ - Տ - Ր - Ց - Ու - Փ - Ք - ԵՎ - Օ - Ֆ
Ազատվինք | Ալ | Ախ | Ածա | Ահա | Աղավնի | Աղտ | Աղքատ | Աղքատներին | Աման | Ամբար | Ամեն | Ամենայն | Ամենից | Ամենուս | Ամենքն | Ամիսներ | Ամուր | Ամպը | Ամպի | Այդ | Այծ | Այնուհետև | Այնպես | Այս | Այսուհետև | Այսպես | Այսօր | Անամպ | Անգործ | Անխընամ | Անձրեվ | Անձրև | Անմեղ | Աննըման | Անուշ | Անուսում | Անցավ | Անցնի | Անօգնական | Աշակերտ | Աշխարհ | Աշխարհքե | Աշխարհքումըս | Աշուն | Աշունը | Աչքերես | Աչքի-Լուս | Ապրիլ | Ապրուստի | Առած | Առատ | Առատություն | Ասում | Աստված | Ավել | Ավլե | Արավ | Արդյոք | Արեգակ | Արեվ | Արև | Արևին | Արի | Արմատը | Արոտ | Արտին | Աքլար | Բադիկ | Բադիկ-Բադիկ | Բալ | Բախտ | Բայց | Բարև | Բարի | Բարով | Բաց | Բացվին | Բեր | Բերե | Բերել | Բերեց | Բերում | Բընավին | Բընութենեն | Բըսցուր | Բըրետեն | Բնությունը | Բոբիկ | Բույսի | Բուն | Բունը | Բուռ | Բուրդըդ | Բուրեց | Գա | Գալըդ | Գալիս | Գանգատ | Գառնուկ | Գարի | Գարնան | Գարուն | Գարունը | Գեղեցիկ | Գետ | Գետին | Գըլխաբաց | Գընաց | Գընում | Գըջըլտած | Գիտե | Գիտցիր | Գիրքը | Գլխակախ | Գլորվինք | Գնաց | Գնացին | Գնում | Գոված | Գովում | Գործին | Գտնելու | Գրեթե | Դա | Դահուկ | Դաշտ | Դաշտեր | Դաշտերին | Դաշտին | Դառան | Դասերը | Դատարկ | Դատե | Դարձան | Դեղձ | Դեռ | Դըպրոց | Դըռները | Դիմանա | Դու | Դուն | Դունչը | Դուս | Դուրս | Ելակ | Ելար | Ելնեմ | Ելնինք | Եկավ | Եկար | Եղ | Եղար | Եղեք | Եմ | Են | Ենք | Ես | Եվ | Եվրոպա | Ետ | Երբ | Երբեք | Երբոր | Երգե | Երեխա | Երեխան | Երեխերք | Երեսըդ | Երեսն | Երթա | Երթամ | Երթանք | Երկինքն | Երկնային | Երկնքեն | և | Զավակ | Զարդարուն | Զարթե | Զարթուն | Զըվարթ | Է | Էլ | Էր | Ընկերների | Ընկույզ | Ըշտապով | Ըսպառեց | Թաթիկ | Թաթիկներով | Թափվեցավ | Թե | Թըշվառ | Թըռավ | Թըռչուն | Թող | Թողեք | Թողուցին | Թուզ | Թութակ | Թռչնակ | Ժամանակ | Ժրաջան | Ի | Իմ | Իմացիր | Ինչու | Ինչու-Ինչու | Ինչպես | Ինքըդ | Ինքն | Իր | Իրանց | Իրիկուն | Լավ | Լար | Լեզու | Լեզուն | Լըվանալու | Լինել | Լինի | Լուսինկան | Խաբեցինք | Խաղալու | Խաղամ | Խաղանք | Խաղերը | Խաղող | Խելոք | Խեղճ | Խեղճը | Խընձոր | Խըրատ | Խնդրե | Խոսում | Խոտ | Խունկը | Ծագեցավ | Ծածկե | Ծակ | Ծաղիկ | Ծաղիկեն | Ծաղկին | Ծաղկով | Ծառ | Ծիծեռ | Ծիծեռնակ | Ծիծեռնիկ | Ծիրան | Ծույլ | Կաթ | Կախ-Կախ | Կաղին | Կամաց-Կամաց | Կան | Կանանչ | Կանաչ | Կանես | Կանուխ | Կասե | Կատարե | Կատու | Կատուն | Կարապետ | Կարդա | Կարիք | Կարմիր | Կարոտ | Կեռաս | Կերար | Կերթաս | Կեցար | Կը | Կըկու | Կըշտացար | Կըռունկը | Կըստանան | Կըտուրը | Կոզինախ | Կողմը | Կողմըդ | Կով | Կորավ | Կու | Կուգա | Կուտա | Կուտան | Կուտանք | Կուրախանամ | Հազար | Հալավ | Հալավե | Հաղարջ | Հաճար | Համար | Համբուրեց | Համը | Հայաստան | Հայաստանի | Հայ-Եղբորը | Հայր | Հայրենի | Հանդես | Հանե | Հանեցինք | Հասավ | Հասուն | Հավ | Հավերով | Հարսիկ | Հաց | Հացի | Հեռու | Հետ | Հետը | Հետո | Հեր | Հերիք | Հիշում | Հյութ | Հոգսն | Հողին | Հոտոտ | Հորթ | Հորձակ | Հորն | Ձագեր | Ձագուկներդ | Ձագուկներըս | Ձագուկներիս | Ձեզ | Ձեզնից | Ձըմեռվա | Ձի | Ձմեռ | Ձմեռն | Ձյուն | Ձյունը | Ձու | Ճանաչում | Ճար | Ճընճղուկների | Ճըռվըռող | Ճըռվողով | Ճյուղերից | Մազը | Մայր | Մայրըդ | Մայրիկ | Ման | Մանըր | Մանիշակ | Մանիշակին | Մանուշակ | Մաշե | Մառան | Մարգերի | Մարդ | Մարդը | Մարդիկ | Մարդոց | Մարդոցը | Մարդուն | Մարդուս | Մարտը | Մարտն | Մաքուր-Մաքուր | Մաքրե | Մեզ | Մեզանից | Մեզի | Մեխակ | Մեծ | Մեկ | Մեղվանոց | Մենակ | Մեջը | Մեր | Մընա | Մընամ | Մընան | Մընաց | Մընացիր | Մի | Միայն | Մինչև | Մինչի | Միշտ | Միս | Միտս | Միտքը | Մկներն | Մոռնաք | Մոտ | Մոտը | Մոտի | Մոր | Մորըդ | Մութ | Մունջ | Մուշտակ | Մուր | Մտնի | Նա | Նազով | Նախ | Նախշուն | Նայում | Նարգիզն | Նըման | Նոր | Նորածին | Նորան | Նորից | Նույնպես | Նոքա | Շահ | Շատ | Շըպըրտեց | Շինե | Շինողներից | Շողշողուն | Շուշան | Շուտ | Ողորմած | Ողջ | Ոչ | Ոչխար | Ոտքը | Որ | Որդյակ | Որքան | Ու | Ուզե | Ուլ | Ունաբ | Ունի | Ունին | Ուսում | Ուր | Ուրախ | Ուրեմն | Ուրիշ | Չամիչ | Չամիչն | Չանչիկներով | Չեմ | Չեք | Չէ | Չը | Չըգիտեմ | Չի | Չիկա | Չիր | Չոր | Չորս | Չուզեմ | Չուղարկեցին | Չունեն | Չունես | Չունի | Պաղ | Պայծառ | Պառկեցար | Պատճառով | Պատուհան | Պատուհանիս | Պատուհանիցը | Պարարտություն | Պարզ | Պարտեզ | Պարտեզը | Պարտեզներեն | Պարտեզում | Պարտքը | Պես | Պըտուղին | Պըտուղներ | Պիտ | Պիտի | Պտուղներ | Ջուր | Սալոր | Սալորի | Սաղարթ | Սանրեց | Սենյակեն | Սենյակում | Սեպտեմբեր | Սև | Սեփական | Սիրական | Սիրե | Սիրում | Սիրուն | Սիրտը | Սոխակ | Սոխակը | Սոխակն | Սուրբ | Սպիտակ | Սրբեց | Սրտում | Վազելով | Վանիչկա | Վանիչկային | Վանյան | Վատ | Վար | Վարդ | Վարդը | Վարժ | Վարժատուն | Վարձը | Վարպետ | Վերերեն | Վերմակի | Վրա | Տա | Տակեն | Տանձ | Տանք | Տարի | Տարիներ | Տաք | Տգետ | Տեղս | Տեսնելու | Տեսնում | Տեսքիդ | Տերեն | Տըգետեն | Տըղա | Տըղայք | Տըղան | Տըղի | Տըղին | Տըղոց | Տըվին | Տըրտմիլ | Տըրտում | Տխուր | Տղա | Տղոց | Տուն | Տունը | Տրտնջալ | Տրտում | Ցած | Ցոլա | Ցորեն | Ցուրտ | Ցրտին | Փախավ | Փակված | Փայտ | Փափուկ | Փընտրիլ | Փըշատ | Փիսիկ-Փիսիկ | Փոխադարձ | Փողոց | Փոշի | Փոքրիկ | Քաղաք | Քաղցած | Քաշում | Քեզ | Քընետ | Քո | Քու | Քուն | Քուրիկը | Օգուտ | Օդ | Օխ | Օր | Օրեր | Օրերը | Օրը | Ֆրանսերեն |