Արիստակես Լաստիվերտցի


Կազմող` Դշխուհի Մովսեսյան

Խմբագիր` Դշխուհի Մովսեսյան

«Պատմութիւն» գործի էլեկտրոնային համաբարբառի հիմքում ընկած է Դշխուհի Մովսեսյանի կողմից կազմված համաբարբառը: Էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս տպագիր համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ:


Երկեր