Կիրակոս Գանձակեցի


Կազմող` Այծեմնիկ Աբրահամյան (բնագրային համաբարբառ և բառացանկ), Լիդա Գուլգազարյան (քարտարան)

Խմբագիր` Հայկանուշ Հովհաննիսյան

«Պատմութիւն հայոց»  գործի էլեկտրոնային համաբարբառի հիմքում ընկած է 1961 թվականին Այծեմնիկ Աբրահամյանի կողմից կազմված տպագիրը համաբարբառը: Էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս տպագիր համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ:
Երկեր