Մխիթար Հերացի


Կազմող` Դշխուհի Մովսեսյան

Խմբագիր` Դշխուհի Մովսեսյան

«Ջերմանց  Մխիթարութիւն» գործի էլեկտրոնային համաբարբառի հիմքում ընկած է Դշխուհի Մովսեսյանի կողմից կազմված համաբարբառը: Էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ:


Երկեր