Մովսես Կաղանկատվացի


Կազմող` Լիդա Գուլգազարյան

Խմբագիր` Լիդա Գուլգազարյան

«Պատմութիւն  Աղուանից Աշխարհի» գործի էլեկտրոնային համաբարբառի հիմքում ընկած է 1983 թվականին Լիդա Գուլգազարյանի կողմից կազմված երկի տպագիրը համաբարբառը: Էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս տպագիր համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ:Երկեր