Սմբատ Սպարապետ


Կազմող` Լիդա Գուլգազարյան

Խմբագիր` Ալեքսանդր Մարգարյան

«Դատաստանագիրք» գործի էլեկտրոնային համաբարբառի հիմքում ընկած է 1958 թվականին Լիդա Գուլգազարյանի կողմից կազմված երկի տպագիրը համաբարբառը: Էլեկտրոնային համաբարբառում հեղինակի ողջ բառապաշարը ներկայացված է հիպերտեքստային հղումներով: Համապատասխան հղումներով այցելելիս տպագիր համաբարբառի էլեկտրոնային տարբերակում կարելի է գտնել ընտրված բառահոդվածն ամբողջությամբ: Երկեր